Přihlásit

Přijímací řízení

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči o studium se studijním průměrem z bakalářského studia 2,50 a méně, uchazeči se studijním průměrem 2,51 a více budou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. K přihlášce uchazeči povinně připojí sken nebo vygenerované pdf s výkazem o dosavadním průběhu bakalářského studia a do příslušného pole doplní vážený aritmetický průměr známek z tohoto výkazu. Absolventi bakalářského studia na EF TUL vygenerují výpis o studiu z IS STAG (záložka Moje studium => Průběh studia => Průběh studia v pdf). Další podrobnosti o pravidlech a podmínkách přijímacího řízení uvádí směrnice děkana č. 9/2021.

Nostrifikace Bc diplomu je podmínkou pro přijetí zahraničních studentů (kromě Polska, Maďarska, Slovenska, Německa). Nostrifikaci je nutné doručit na studijní oddělení v prvním kole přijímacího řízení nejpozději do 20. června 2022, v případě druhého kola do 16. září 2022.

První kolo přijímacího řízení:
20. listopadu 2021 – 30. dubna 2022 – podávání elektronických přihlášek ke studiu
20.–22. června 2022 – konání přijímací zkoušky
do 20. června 2022 – doručení úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu (Bc.) nebo jeho nostrifikace
4. - 22. července 2022 – elektronický  zápis ke studiu
 
Druhé kolo přijímacího řízení:
15. dubna 2022 – může vyhlásit děkan 
1. července 2022 – 15. srpna 2022 – podávání elektronických přihlášek ke studiu
datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno do 15. srpna 2022
do 16. září 2022 – doručení úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu (Bc.) nebo jeho nostrifikace
20. - 22. září 2022 – prezenční zápis ke studiu

Přihlášky ke studiu do všech studijních programů se přijímají pouze v elektronické podobě. Administrativní poplatek lze platit pouze bankovním převodem nebo online kartou do 30. dubna 2022 pro první kolo přijímacího řízení, resp. do 15. srpna 2022 pro druhé kolo přijímacího řízení.

Přihláška bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku ve výši 600,- Kč na účet Technické univerzity v Liberci vedený u ČSOB Liberec:

číslo účtu: 305806603/0300
specifický symbol: oborové číslo z přihlášky
variabilní symbol: 649134
konstantní symbol: 378
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení uchazeče
Doporučená literatura k přijímacím zkouškám
Vzory pro přijímací zkoušky
 1. Vzor pro PE a IMA ˆ 26.2.2018
 2. Vzor pro HP ˆ 8.3.2019
 3. Vzor pro MI ˆ 26.2.2018
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr