Přihlásit

Pokyny pro zadání a zpracování DP

Zadávání i psaní diplomové práce se řídí Směrnicí č. 1/2019.

Konkretizace zadání diplomové práce začátek ZS:

 1. Během měsíce září, nejpozději však do termínu stanoveném vedoucím DP, si student po konzultaci s vedoucím diplomové práce vytvoří v IS STAG konkrétní zadání DP.(Záložka Témata VŠKP)
 2. Student zadá do IS STAG:                                                                                                                 - přesný název diplomové práce v českém a anglickém jazyce,                                                     zásady pro vypracování (v podobě číslovaného seznamu) musí být v souladu s názvem ZP a musí odpovídat tomu, co má student v ZP řešit,
  - seznam doporučené aktuální literatury (v podobě seznamu s odrážkami, ne starší 10 let, minimálně 1-2 zahraniční zdroje). Seznam musí splňovat požadavky ČSN ISO 690:2010, podrobnosti obsahuje Příloha A  směrnice 1/2019. Položku seznamu (PROQUEST) nechá student beze změny,                                                                                                                        - pod seznam literatury za dva odskočené řádky uvede jméno konzultanta a jeho pracovní pozici.
  Student zvolí – „Studentem dopracován doplňovací podklad VŠKP“ a „uložit“.
 3. Vedoucí práce zkontroluje údaje vložené studentem do IS STAG, a popřípadě se domluví se studentem na úpravách. Po konečných úpravách pedagog zvolí „učitelem schválen doplňovací podklad VŠKP“ a „uložit“.
 4. Vedoucí katedry odsouhlasí konkrétní zadání v IS STAG prostřednictvím hromadného schvalování témat do 25. 10.
 5. Následně zadání schválí prostřednictvím hromadného schvalování v IS STAG děkan.
 6. V případě neschválení děkanem nebo vedoucím katedry se zadání vrací opět k úpravám  studentovi.
 7. Po schválení děkanem, nejpozději do 31. 10., sekretariát příslušené katedry vygeneruje z IS STAG zadání ZP, které bude součástí tištěné ZP. (Sekretariát doplní rozsah práce, popř. platnost zadání) 
 8. Zodpovědnost za správnost vyplnění formuláře i údajů v IS STAG zůstává na studentovi.
 9. Zadání má platnost dva roky, tzn. do 31. srpna 2023.

Termín pro odevzdání diplomových prací před obhajobami v lednovém termínu je do 17. prosince 2022, v červnovém termínu do 6. května 2022 a v srpnovém/zářijovém termínu do 15. června 2022.

Diplomové práce jsou veřejně přístupné, proto nelze žádat o jejich utajení.

Výběr tématu diplomové práce – začátek LS:

Začátkem LS proběhnou společné schůzky studentů čtvrtých ročníků a vedení fakulty k zadávání a výběru diplomových prací.

Konečné návrhy témat jsou k dispozici v IS STAG od poloviny března, od kdy mohou studenti vybrané návrhy konzultovat s vedoucími diplomových prací. Studenti se řídí požadavky uvedenými u daných návrhů témat diplomových prací. Pro výběr témat studenti zadají akademický rok 2021/2022.

Registrace témat diplomové práce probíhá v IS STAG od 1. 4. 2022 (záložka VŠKP, akademický rok 2021/2022). Každý student si může zaregistrovat až tři témata.

Do 12. 4. 2022 vedoucí diplomových prací provedou výběr studentů (mohou zvolit i více studentů na jedno téma). Student potvrdí svůj zájem a odhlásí se z ostatních registrací. V případě, že studentovi nebude potvrzeno vybrané téma, vybírá si z ostatních volných témat. Pokud už žádné volné téma není, kontaktujte proděkana Ing. Otakara Ungerman, Ph.D..

Dne 30. 5. 2022 proběhne povinný online diplomový seminář od 16:00 do 18:00 hod. v aule v budově G. Ze semináře bude pořízen záznam, který bude k dispozici v e-learningu. Zápočet zadá následující akademický rok studijní oddělení.

Pro studenty studijního programu International Management bude seminář online v anglickém jazyce dne --------- od 16:00 hod. Studenti si mohou zvolit i absolvování semináře v českém jazyce dne 30. května 2022 v aule v budově G, ale doporučujeme si poté doplnit anglickou terminologii týkající se zpracování DP.

 Před odevzdáním diplomové práce postupujte podle následujících instrukcí (check-list):

 1. Doporučujeme nechat si vyrobit desky a vazbu diplomové práce s dostatečným předstihem (klidně i dva měsíce před plánovaným odevzdáním práce). Nejlépe vám pomohou v Edičním středisku, vchod z parkoviště za budovou H. Svázání práce pak bude otázkou několika desítek minut.
 2. Před odevzdáním závěrečné práce si student generuje úvodní stránky práce. Najde je v IS STAG v menu "Moje studium" => "Kvalifikační práce" => "Doplnit údaje o diplomové práci (popř. odevzdat el. podobu práce)." => "Tisk titulních stránek a zadání kvalifikační práce. Formát PDF".
  Zde se mu vygeneruje v jednom pdf souboru titulní strana práce v jazyce, ve kterém studuje, dvě stránky zadání práce a stránka s prohlášením, pod nímž je uvedeno jméno autora práce a datum, kdy byly úvodní stránky vygenerovány
 3. Před (prvním) odevzdáním elektronické podoby závěrečné práce je v IS STAG student vyzván, aby potvrdil prohlášení o autorství.
 4. Bez toho, aby student prohlášení potvrdil, jej IS STAG nepustí dál a nenechá jej elektronickou podobu práce odevzdat. Tím je zajištěno, že student prohlášení "podepsal", časová známka a další detaily o tom, kdy tak učinil, jsou uloženy a není nutné odevzdávat listinnou podobu vlastnoručně podepsaného prohlášení.
 5. Převeďte text diplomové práce do formátu pdf. Připravte si pdf soubory s titulním listem vaší diplomové práce a s prohlášením. Všechny tyto soubory spojte do jednoho pdf souboru např. na webu pdfMerge v pořadí:
  1. titulní list v českém jazyce,
  2. zadání diplomové práce,
  3. prohlášení (a za ním případně list s poděkováním),
  4. anotace a klíčová slova v češtině,
  5. anotace a klíčová slova v angličtině,
  6. obsah diplomové práce,
  7. seznam obrázků, seznam tabulek,
  8. seznam použitých zkratek, značek a symbolů,
  9. vlastní text práce,
  10. seznam použité literatury (a za ním případně seznam příloh a přílohy práce).
 6. Finální soubor odevzdejte do IS STAG (Moje studium – Kvalifikační práce – Doplnit údaje o diplomové práci). Doplňte základní údaje o vaší diplomové práci:
  1. název česky a anglicky
  2. anotace česky a anglicky
  3. klíčová slova česky a anglicky
  4. volně vložené přílohy
  5. rozsah práce
  6. jazyk práce
 7. Vytiskněte údaje o kvalifikační práci z IS STAG (Moje studium – Kvalifikační práce – Doplnit údaje o diplomové práci – Tisk údajů o kvalifikační práci. Formát PDF.) a podepište je.
 8. Vytiskněte diplomovou práci v jednom vyhotovení, vložte zadání a nechte ji svázat. Práce se tiskne oboustranně, pouze titulní strana a prohlášení (příp. poděkování) budou vytištěny jednostranně. Tisk, stejně jako vazbu vaší diplomové práce můžete zadat v Edičním středisku, vchod z parkoviště za budovou H.
 9. Do diplomové práce volně vložte podepsané údaje o kvalifikační práci (bod VII.)
 10. Diplomovou práci odevzdejte vedoucímu diplomové práce nebo na sekretariátu katedry, pod níž spadá vedoucí vaší diplomové práce.

Po úspěšné obhajobě diplomové práce si student DP odnáší.

V případě dalších dotazů kontaktuje prosím proděkana Ing. Otakara Ungermana, Ph.D..

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr