Přihlásit

Akademický senát

Akademický senát Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci (AS EF TUL) patří spolu s děkanem, vědeckou radou a disciplinární komisí k samosprávným akademických orgánům fakulty. Akademický senát fakulty rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť, schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání, schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem, schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě, dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a členů disciplinární komise fakulty, usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce, na návrh děkana schvaluje strategický záměr fakulty, vyjadřuje se zejména k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Akademický senát EF TUL má 12 členů a skládá se z:

 • Komory akademických pracovníků, ve které je 8 členů;
 • Komory studentů, ve které jsou 4 členové.

Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Fungování AS EF TUL upravuje Volební a jednací řád AS EF TUL, který je ke stažení na webových stránkách EF TUL.

Senátoři EF TUL v AS TUL

 • za komoru akademických pracovníků: Ing. Blanka Brandová, Ph.D., Mgr. Jiří Rozkovec
 • za komoru studentů: (dne 17. ledna 2023 budou vyhlášeny doplňovací volby)
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr